EDUKACIJE RPK VALJEVO

Tržišni izazovi i jaka konkurencija na inostranom i domaćem tržitu,zahtevaju od menadžmenta i svih zaposlenih nove ideje i nova znanja, koja je moguće steći samo kroz unapređenje postojećih i sticanje novih veština i kompetencija kao i neprekidan lični i profesionalni razvoj.
Centar za edukaciju PKS-RPK Valjevo je fokusiran na specijalističku obuku kroz otvorene seminare, treninge, radionice, simulacije realnih situacija i praktičnih rešnja. Na zahtev klijenata organizujemo i in-house obuke, koje su koncipirane prema njihovim specifičnim zahtevima.
Seminari, obuke i radionice izvode se u malim grupama, kako bi se omogućila interakcija između polaznika i predavača, koji su renomirani stručnjaci iz oblasti koje pokrivaju, ocenjeni najvišim ocenama od strane samih polaznika.
Prednost Centra u odnosu na slične institucije i organizacije, čini neposredna saradnja sa poslovnom zajednicom i kreiranje novih i aktuelnih edukativnih programa na osnovu realno iskazanih potreba privrede.
Edukativne aktivnosti koje organizujemo pokrivaju sledeće oblasti :

-Infrastruktura kvaliteta
-Finansije i računovodstvo
-Spoljnotrgovinsko poslovanje
-Pravni poslovi i zakonska regulativa
-Marketing i odnosi sa javnošću
-Upravljanje projektima
-Osiguranje
-Prodaja i nabavka
-IT tehnologije
-Ljudski resursi

Ako ste zainteresovani za neku od predloženih tema, popunite anketu i mi ćemo Vas kontaktirati.