Home

U fokusuPregled svih vesti iz komore...

27.05.2011                  Aktivnosti komore u organizaciji Opšteg udruženja preduzetnika Valjevo

U toku marta, aprila i maja meseca ove godine, održano je više aktivnosti vezanih za organizaciju Opšteg udruženja preduzetnika Valjevo, gde je Stručna služba komore pružila pomoć u organizaciji. Održani su pripremni sastanci sa predstavnicima fotografskih radnji u cilju konstituisanja sekcije fotografa Valjeva, konstitutivna sednica Sekcije fotografa, gde su izabrani predsednik i zamenici ove Sekcije, sastanak sa predstavnicima frizera Valjeva na kome su ovi preduzetnici upoznati sa funkcionisanjem komorskog sistema i o mogućnostima osnivanja Sekcije frizera, pripremni sastanci sa predstavnicima Opšteg udruženja preduzetnika u cilju održavanja Konstitutivne sednice i aktiviranja. Na konstitutivnoj sednici sekcije fotografa, predstavnici ove sekcije istakli su ciljeve osnivanja i to: davanje mišljenja, primedbi i predloga na nacrt i predloge zakona i drugih propisa iz ovog delokruga; unapređenje i razvoj profesije i stručnosti članova, praćenje razvoja i dostignuća iz oblasti standarda, pružanje pomoći članovima sekcije u stručnom usavršavanju, podsticanje i unapređenje saradnje svojih članova, organizovanje nastupa i poseta sajmovima i drugim privrednim susretima. Predstavnici ove sekcije uputili su zahteve Ministarstvu unutrašnjih poslova i Privrednoj komori Srbije u vezi primene Zakona o ličnoj karti i to da se u svim organizacionim jedinicama policijske uprave primenjuje član 14. stav 2. Zakona o ličnim kartama. Navedeni zahtevi su i dalje u toku i to na nivou cele Srbije. Na sastanku sa predstavnicima frizerskih usluga dogovoreno je da se na sledećem sastanku razmotri mogućnost osnivanja sekcije fotografa od koje očekuju razmatranje i rešavanje problema na koje nailaze u svom radu. Na osnovu Zakona o privrednim komorama i Statuta opštih udruženja predviđeno je da se organi opštih udruženja ponovo biraju svake četvrte godine. Na osnovu navedenog Opšte udruženje preduzetnika Valjevo - predstavnici ovog udruženja pripremaju se za konstituisanje ovih organa. Statutom Udruženja predviđeni su sledeći ciljevi: predlaganje i donošenje novih i menjanje postojećih propisa, saradnja sa državnim organima i resornim ministarstvima, podsticanje poslovnog povezivanja i udruživanja svojih članova sa ostalim subjektima privređivanja, preduzimanje mera za unapređenje informisanja svojih članova, podsticanje i organizacija stručnih, zabavno-kulturnih, sportskih i drugih susreta itd. Predstavnici ovog udruženja dali su predlog da se konstituisanje organa završi u prvoj polovini juna.

bottom
top
Copyright © 2010 Regionalna privredna komora Valjevo/Karađorđeva 64/ Sva prava zadržana. Kontakt
Poslednja promena 17.02.2017. 08:41:57
bottom