Home

U fokusuPregled svih vesti iz komore...

03.02.2015                  Stručni skup: Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

U cilju unapređenja informisanosti privednih subjekata članica Komore o najznačajnijim izmenama i dopunama Nacrta Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Regionalna privredna komora Valjevo, u saradnji sa Upravom za sprečavanje pranja novca Ministarstva finansija Republike Srbije, organizovala je stručni skup na temu: SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINASIRANJA TERORIZMA U SKLADU SA NOVIM PROPISIMA. Novine, kao i primenu dosadašnjih rešenja, prezentovale su Milunka Milanović, načelnik Odeljenja za pravne poslove i međunarodnu sardanju Uprave, Danijela Tanić Zafirović, rukovodilac Grupe za nadzor i Jelena Pantelić, šef odseka za analitiku. Stručnom skupu prisustvovao je veliki broj predstavnika finansijskog sektora, revizije, računovodstvenih agencija, agencija za promet nekretninama, advokatskih kancelarija i drugih obveznika Zakona.

Uprava za sprečavanje pranja novca je finansijsko-obaveštajna služba Republike Srbije, koja je centralni organ u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Nadležnost Uprave je propisana Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Obveznici po tom Zakonu Upravi dostavljaju izveštaje o sumnjivim transakcijama i licima, koje zatim Uprava za sprečavanje pranja novca dalje analizira, prikuplja dodatne informacije, i ako nađe da u konkretnom slučaju postoji osnovana sumnja na pranje novca ili finansiranje terorizma, podatke o tome prosleđuje nadležnim organima, a pre svega, nadležnim tužilaštvima i policiji. Uprava može, bez prethodne prijave sumnjive transakcije, sama uočiti da postoji sumnja da neko lice ili organizovana grupa pere novac ili da postoji osnovana sumnja na finansiranje terorizma, pa onda zatražiti podatke od obveznika i drugih državnih organa. Takođe, Uprava može pokrenuti postupak prikupljanja i analize podataka i osnovu inicijative drugog državnog organa, kao što su: sudovi, tužilaštva, Bezbednosno-informativna agencija, Agencija za privatizaciju, Komisija za hartije od vrednosti i policije i dr.

Uprava za sprečavanje pranja novca, iako jedina u svom nazivu ima „sprečavanje pranje novca“ nije jedini organ koji se bavi borbom protiv pranja novca. Osim Uprave za sprečavanje pranja novca, celokupan sistem za sprečavanje pranja novca se sastoji od:

Obveznika, odnosno svih onih predstavnika finansijskog i nefinansijskog sektora koji su dužni da primenjuju propise za sprečavanje pranja novca (banke, osiguravajuća društva, revizori...). Njihov cilj je da kroz primenu radnji i mera propisanih zakonom, stvore nepovoljnu klimu za pranje novca u jednoj državi. Iako nisu nazvani obveznicima, i advokati su dužni da primenjuju radnje i mere propisane Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Nadležnih nadzornih organa, koji kontrolišu primenu propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma kod obveznika, te na taj način osiguravaju pravilnu primenu propisa i funkcionisanje sistema u ovom delu. Nadležni nadzorni organi su: Narodna banka Srbije, Komisija za hartije od vrednosti, Devizni inspektorat, Uprava za sprečavanje pranja novca, Ministarstvo trgovine i usluga...

Policije, tužilaštva i sudova – odnosno organa koji čine represivni deo sistema za sprečavanje pranja novca, na način što gone učinioce krivičnog dela pranja novca. Rad ovog dela sistema je od suštinske važnosti: kroz gonenje “perača novca” ili “finansijera terorizma”, njihovo oštro kažnjavanje i oduzimanje imovine utiče se na generalnu prevenciju, odnosno, šalje se poruka društvu da se pranje novca u Srbiji ne isplati, i na taj način se potencijalni perači novca odvraćaju od vršenja ovog dela.

Jedna od ključnih novina ovg zakona jeste obaveza obveznika da svrstavju svoje kljijente prema grupi rizika za potencijalno pranje novca ili finansiranje terorizma u kategorije niskog, srednjeg ili visokog rizika, u skladu sa smernicama Uprave. Obveznici su dužni da prate poslovanje svojih klijenata i da obaveštavaju Upravu kada identifikuju transakcije koje mogu spadati u potencijalno pranje novca ili finansiranje terorizma. Takođe, do sada su samo inostrani nosioci javnih funkcija po automatizmu bili u kategoriji visokog rizika, dok ovaj Zakon predviđa da u se u toj grupi nađu i domaći nosioci javnih funkcija.
Više informacija o ovoj temi u RPK Valjevo: Ljuba Petrović 014/221721, e-mail: ljuba@rpk-valjevo.co.rs

Preuzmite: Nacrt Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

bottom
top
Copyright © 2010 Regionalna privredna komora Valjevo/Karađorđeva 64/ Sva prava zadržana. Kontakt
Poslednja promena 17.02.2017. 08:41:57
bottom